SZKOLENIA KOSMETYCZNE WARSZAWA - KONTAKT - TEL: 731 130 011, 730 900 191 BIURO@AKADEMIAURODY.COM.PL

Regulamin – Akademia Urody

REGULAMIN

§1

Organizatorem kursów i szkoleń jest placówka szkoleniowa AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 26A lok U1, posiadająca numer NIP 5321062332, numer REGON 142984070.
AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00122/2019.

§2

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.akademiaurody.com.pl, drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.

§3

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda organizuje kursy i szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów i szkoleń podanej na stronie internetowej akademiaurody.com.pl. Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystywany podczas realizacji kursu lub szkolenia, obowiązujący na dzień realizowanego kursu lub szkolenia i podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu lub szkolenia. Program kursu lub szkolenia nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.

§4

Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uiszczenie płatności w formie zadatku lub całości kwoty za kurs lub szkolenie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§5

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu lub szkolenia. W ramach uczęszczania na kurs lub szkolenie zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu lub szkolenia.

§6

W wypadku zainteresowania kursem w placówce szkoleniowej AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda i chęcią zapisania się, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zadatku jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości 30% wartości kursu lub szkolenia, pozostała część płatna jest w dniu przyjścia na szkolenie kartą lub gotówką. Termin wpłaty zadatku wyznacza Organizator w drodze elektronicznego potwierdzenia zapisu (do 48 godz. od chwili zgłoszenia zainteresowania).  Zadatek jest częścią wartości końcowej kursu. Jest też kwotą administracyjną, nie podlegającą zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub braku pozostałej opłaty w wyznaczonym terminie. Powyższe postanowienie nie dotyczy zapisu w terminie krótszym od planowanego rozpoczęcia kursu (poniżej 7 dni), gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za kurs oraz postanowienie nie dotyczy zapisu na szkolenie lub pakiet szkoleń gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za szkolenie.

§7

Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez placówkę AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§8

Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach lub szkoleniach. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§9

Firma AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez szkołę jako organizatora kursów i szkoleń.

§10

Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z kursów lub szkoleń, oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§11

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania kursów i szkoleń. Materiały te stają się własnością AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda . Osoby pobierające udostępnione pliki oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§12

Poprzez udział w kursie lub szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu lub szkolenia z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom drogą elektroniczną. AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu lub szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

§13

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

§14

Promocje organizowane przez AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

§15

Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie lub szkoleniu AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda oświadczają iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w szkoleniu. AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda ma prawo odmówić prowadzenia szkolenia osobie chorej, mając na względzie dobro trenera oraz innych kursantów.

§16

Uczestnicy, którzy ukończyli lat 16, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w kursach lub szkoleniach organizowanych przez AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

§17

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu lub szkolenia (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej, czyli zadatku i częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu lub szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał udział). W przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, tak jak w szczególności, jeśli Uczestnik jest chory, pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia,  i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu lub szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§18

Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik decyduje się na zmianę terminu udziału w kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego kursu lub przenieść na inny kurs lub szkolenie organizowane przez AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda z zastrzeżeniem posiadanych wolnych miejsc na podstawie pisemnego oświadczenia i uzyskania zgody ze AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda. Decyzja o przeniesieniu wpłaconego zadatku na inny kurs lub szkolenie może zostać skierowana do AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda w sposób pisemny tj. listowanie lub drogą e-mailową, najpóźniej na 7 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na kursie powoduje iż zadatek tj. opłata rezerwacyjna (administracyjna) nie zostanie zwrócona. Maksymalny termin odbycia kursu lub szkolenia Organizator ustalił do 12 miesięcy od zaksięgowania wpłaty zadatku. Po tym czasie zaksięgowane środki będą rozumiane jako zrealizowanie usługi. Z chwilą uzyskania potwierdzenia drogą elektroniczną przeniesienia zadatku na nowy termin kursu Organizator wyznaczy termin wpłaty pozostałej kwoty za kurs nie później niż 7 dni od ustalenia nowego terminu.

§19

Uczestnik, który zgłosił się na kurs lub szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując szkołę o rezygnacji z kursu lub szkolenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie placówki szkoleniowej, bądź wysłania dokumentu drogą elektroniczną. Z chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, zadatek nie podlega zwrotowi.

§20

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda, zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub szkolenia, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie lub wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę.

§21

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć (zjazdów) kursu lub części zajęć (zjazdów) szkolenia, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Organizator wyznacza dla całej grupy kursu lub szkolenia dodatkowy termin realizacji (odrabianie) zajęć w niezmienionej liczbie planowanych godzin z zastrzeżeniem braku możliwości podziału grupy na różne terminy.

§22

Osoby dokonujące zakupu usług firmy AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji.

§23

Uczestnik będący kursantem oświadcza, iż jest świadom, że w przypadku szkoleń naruszających ciągłość tkanki lub skóry tak jak: niektóre zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, medycyna estetyczna, praca na modelach jest uzależniona od pozytywnej opinii instruktora. Decyzja o przyznaniu możliwości pracy na modelach jest podejmowana przez trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołania. W przypadku negatywnej opinii trenera nie jest możliwe przystąpienie do wykonania zabiegu na modelu. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

§24

AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda organizuje modeli we własnym zakresie. Uczestnikowi, który z własnej woli decyduje się na niewykonanie zabiegów na modelach podczas kursu lub szkolenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych zabiegów w innym terminie oraz nie przysługuje otrzymanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i certyfikatów potwierdzających umiejętności.

§25

Po ukończonym kursie lub szkoleniu z wynikiem pozytywnym AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda wydaje zaświadczenie o ukończonym kursie lub szkoleniu oraz dwa certyfikaty: po polsku i po angielsku. Aby uzyskać powyższe dokumenty potwierdzające umiejętności, Uczestnik musi uzyskać wynik pozytywny z egzaminu. Egzamin jest wewnętrzny i decyzja w jakiej formie odbędzie się egzamin (pisemna lub praktyczna) należy do Instruktora. AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda ma prawo nie wydać powyższych dokumentów jeśli wynik z egzaminu lub opinia instruktora na temat zajęć praktycznych jest negatywna.

§26

Ze względu na wykonywanie zabiegu w dłuższym czasie niż przewidziany na kursie lub szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas szkolenia. Długość kursu lub szkolenia jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika.

§27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

§28

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby AKADEMIA URODY CJC Aleksander Chojda

§29

Uczestnika szkolenia obowiązuje powyższy regulamin

Kontakt z nami

    biuro@akademiaurody.com.pl

    +48 731 130 011

    Korotyńskiego 26A, 02-123 Warszawa